Mặt bằng dự án The Golden Star

Mặt bằng dự án The Golden Star chi tiết được cung cấp bởi chủ đầu tư Hưng Lộc phát

Mặt bằng Tổng thể

The Golden Star - mat bang tong the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 1:

The Golden Star - Mat bang tang 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 2:

 

The Golden Star - Mat bang tang 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 3:

 

Mat bang tang 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 4-5:

 

The Golden Star - Mat bang tang 4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 6-19:

 

The Golden Star - Mat bang tang 6-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 20

The Golden Star - Mat bang tang 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 21:

 

The Golden Star - Mat bang tang 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 22-25:

 

The Golden Star - Mat bang tang 22-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 26:

 

The Golden Star - Mat bang tang 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng hầm:

 

The Golden Star - Mat bang tang ham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng hầm lửng:

 

The Golden Star - Mat bang ham lung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể quý vị quan tâm